Office Hours: Monday - Friday: 8 AM - 5 PM
Get a quote
(501) 767-8500

Algemene Voorwaarden Impact Energy B.V.

Artikel 1 – Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en alle toekomstige overeenkomsten in het kader waarvan Impact Energy, onder welke titel dan ook diensten en werkzaamheden verricht voor opdrachtgever, alsmede op in dat kader af te leggen verklaringen. Deze algemene voorwaarden gelden ook voor een ieder die Impact Energy in het kader van de uitvoering van de overeenkomst inschakelt.
 2. Deze algemene voorwaarden werken mede ten behoeve van de leden en/of werknemers van de opdrachtgever en de door de opdrachtgever ingeschakelde respectievelijk in te schakelen derden.
 3. De toepasselijkheid van eventuele andere algemene voorwaarden, waarnaar door de opdrachtgever op enigerlei wijze mocht worden verwezen, zijn voor Impact Energy slechts verbindend indien en voor zover Impact Energy zich daarmee uitdrukkelijk schriftelijk akkoord heeft verklaard.
 4. Indien Impact Energy schriftelijk akkoord is gegaan met de toepasselijkheid van één of meer afwijkende voorwaarden van opdrachtgever blijven deze algemene voorwaarden voor het overige van kracht. Bij eventuele tegenstrijdigheid tussen beide algemene voorwaarden zullen de algemene voorwaarden van Impact Energy prevaleren.
 5. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden dienen uitdrukkelijk schriftelijk te worden overeengekomen. Aan dergelijke afwijkingen kunnen geen rechten worden ontleend met betrekking tot later aangegane rechtsverhoudingen.

 

Artikel 2 – Overeenkomst en wijzigingen

 1. Onze offertes zijn vrijblijvend. Een overeenkomst komt eerst tot stand wanneer deze door opdrachtgever en Impact Energy is getekend of wanneer daadwerkelijk door beide partijen uitvoering is gegeven aan de overeenkomst.
 2. Voor werkzaamheden waarvoor naar aard en omvang geen overeenkomst wordt opgesteld, geldt de factuur tevens als opdrachtbevestiging, welke ook geacht wordt de overeenkomst juist en volledig weer te geven.
 3. Wijzigingen in de oorspronkelijke overeenkomst van welke aard dan ook, schriftelijk of mondeling door of namens de opdrachtgever aangebracht, die hogere kosten veroorzaken dan waarop bij de prijsopgave kon worden gerekend, worden bij de opdrachtgever extra in rekening gebracht.
 4. Door de opdrachtgever, na het verstrekken van de opdracht alsnog verlangde wijzigingen in de uitvoering daarvan, moeten door de opdrachtgever tijdig en schriftelijk aan Impact Energy ter kennis worden gebracht. Bij mondelinge of telefonisch gegeven opdrachten is het risico voor de al dan niet (juiste) doorvoering van de wijzigingen voor rekening van de opdrachtgever.

 

Artikel 3 – Privacy en AVG

 1. Bij het aanbieden van diensten verwerkt Impact Energy bepaalde gegevens, waaronder persoonsgegevens. Bij het verwerken van persoonsgegevens houdt Impact Energy zich aan de geldende regelgeving, waaronder de AVG.
 2. Bij het gebruikmaken van diensten van Impact Energy houdt de opdrachtgever zich aan de geldende regelgeving, waaronder de AVG. De opdrachtgever garandeert meer in het bijzonder dat elke betrokkene naar behoren is geïnformeerd over de verstrekking van diens persoonsgegevens aan Impact Energy en dat deze daarbij tevens is gewezen op de in het eerste lid genoemde Privacyverklaring, inclusief het feit dat Impact Energy op haar beurt de persoonsgegevens aan derden kan verstrekken.
 3. Impact Energy en opdrachtgever zullen waar nodig middels een separate overeenkomst op transparante wijze hun verantwoordelijkheden voor de nakoming van de verplichtingen uit hoofde van de AVG vaststellen, met name met betrekking tot de uitoefening van de rechten van de betrokkenen en hun verplichtingen om de informatie te verstrekken zoals bedoeld in artikel 13 en 14 AVG.

 

Artikel 4 – Beheer

 1. Behoudens voor zover zulks uitdrukkelijk anders is overeengekomen, treedt Impact Energy slechts op als extern beheerder voor de opdrachtgever.
 2. De werkzaamheden als beheerder houden naast administratief beheer, ook het begeleiden in van degene(n) die binnen de opdrachtgever voor het technisch beheer verantwoordelijk is respectievelijk zijn. Deze werkzaamheden omvatten niet tevens het opmerken van gebreken, het beoordelen van de ernst daarvan, het bij oplevering als deskundige een werk opnemen of over een werk directie voeren, dan wel anderszins bouwkundig toezicht houden.

 

Artikel 5 – Uitvoering

 1. De werkzaamheden van Impact Energy worden uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever verricht. Impact Energy is nimmer gehouden meer of andere werkzaamheden ten behoeve van de opdrachtgever te verrichten, dan in de offerte en/of overeenkomst is overeengekomen, voor zover van toepassing met de daarbij behorende taakomschrijving(en), tenzij tussen partijen (nader) schriftelijk overeengekomen.
 2. Bij de uitvoering van de overeenkomst is Impact Energy bevoegd derden in te schakelen en hen daartoe de benodigde informatie te verschaffen, met inachtneming van de nodige zorgvuldigheid. Iedere opdracht aan Impact Energy verstrekt, houdt de machtiging in om namens de opdrachtgever aansprakelijkheidsbeperkingen te aanvaarden.
 3. De opdrachtgever mag haar rechten en/of verplichtingen uit enige overeenkomst met Impact Energy niet aan derden overdragen zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming.
 4. De opdrachtgever is verplicht Impact Energy tijdig, volledig en op de juiste wijze de gegevens, inlichtingen en bescheiden te verschaffen, die nodig zijn voor de uitvoering van het beheer. Indien de opdrachtgever de benodigde gegevens niet tijdig aan Impact Energy verstrekt, heeft Impact Energy het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, onverminderd het recht om de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
 5. De wijze waarop de uitvoering van de opdracht voor opdrachtgever wordt ingericht en bijgehouden wordt door Impact Energy vastgesteld, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
 6. Impact Energy zal de met de opdrachtgever afgesproken termijnen zoveel mogelijk in acht nemen, doch overschrijding daarvan geeft de opdrachtgever geen recht op schadevergoeding, opschorting dan wel ontbinding van de overeenkomst, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 7. Impact Energy treedt op als gemachtigde van de opdrachtgever indien en voor zover de opdrachtgever Impact Energy daartoe schriftelijk heeft aangewezen. Het ontbreken van een schriftelijke machtiging kan Impact Energy niet worden tegengeworpen, indien en voor zover Impact Energy bewijst dat de opdrachtgever anderszins uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven, dan wel dat het optreden als gemachtigde uit de gegeven omstandigheden of de aard van de opdracht voortvloeit.
 8. Alle intellectuele eigendomsrechten (met inbegrip van het auteursrecht, merkrechten, databankrechten en octrooirechten, werkwijzen, ideeën, formules, modellen, offertes, concepten, ontwerpen, technieken, tekeningen, opgestelde adviezen en overige bescheiden, die door of in opdracht van Impact Energy zijn vervaardigd) zoals vervat in de producten en/of diensten zijn eigendom van Impact Energy en/of haar licentiegevers.

 

Artikel 6 – Niet-nakoming

 1. Indien de opdrachtgever op enige wijze jegens Impact Energy tekortschiet in de nakoming van enige verplichting, alsmede in geval van een (aanvraag van een) regeling in de zin van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen, aanvraag tot surseance van betaling, verkregen (voorlopige) surseance van betaling, faillissementsaanvraag, aangifte of vordering tot faillissement, liquidatie of staking van (een gedeelte van) de onderneming van de opdrachtgever, is Impact Energy, onverminderd de overige aan Impact Energy toekomende rechten en zonder enige verplichting tot schadevergoeding, met onmiddellijke ingang bevoegd zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst:
  • De uitvoering van een overeenkomst op te schorten totdat betaling voldoende zeker is gesteld en/of;
  • Al haar eigen eventuele betalingsverplichtingen op te schorten en/of;
  • Elke overeenkomst met de opdrachtgever geheel of gedeeltelijk te ontbinden, een en ander onverminderd de andere rechten van Impact Energy onder welke overeenkomst met de opdrachtgever dan ook.

 

Artikel 7 – Zekerheid

 1. Indien er goede grond bestaat voor Impact Energy om te vermoeden dat de opdrachtgever zijn verplichtingen niet zal nakomen, is de opdrachtgever verplicht om op eerste verzoek van Impact Energy genoegzaam zekerheid te verstrekken voor de volledige nakoming van al zijn verplichtingen terzake door Impact Energy uitgevoerde of nog geheel of gedeeltelijk uit te voeren overeenkomsten in elke door Impact Energy gewenste vorm.
 2. Indien de opdrachtgever geen gevolg geeft aan een door Impact Energy gedaan verzoek als bedoeld in lid 1. van dit artikel, wordt, onverminderd onze overige rechten, al hetgeen de opdrachtgever aan Impact Energy uit welke hoofde dan ook is verschuldigd, ineens opeisbaar en zal Impact Energy gerechtigd zijn de verdere uitvoering van enige overeenkomst onmiddellijk op te schorten.

 

Artikel 8 – Betalingsvoorwaarden

 1. De prijs omvat de werkzaamheden die in de offerte en/of de overeenkomst zijn omschreven. Extra werkzaamheden worden in nader overleg met de opdrachtgever op basis van een vast- of uurtarief in rekening gebracht.
 2. De prijzen van de dienstverlening van Impact Energy kunnen jaarlijks worden geïndexeerd met het consumentenprijsindexcijfer zoals gepubliceerd door het CBS (2022=100). Prijsverhogingen anders dan door indexering zullen door Impact Energy ten minste drie maanden voor het einde van de contractstermijn aan de opdrachtgever worden meegedeeld.
 3. Betaling van het honorarium van Impact Energy dient te geschieden uiterlijk binnen 30 dagen na verzending van onze factuur op de door Impact Energy aan te wijzen bankrekening, tenzij anders wordt overeengekomen.
 4. Indien binnen voornoemde termijn geen betaling plaatsvindt, is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Zodra de opdrachtgever in verzuim is, is Impact Energy bevoegd al haar werkzaamheden voor de opdrachtgever met onmiddellijke ingang op te schorten. Van het opschorten van onze werkzaamheden doet Impact Energy onmiddellijk schriftelijke mededeling aan de opdrachtgever onder opgave van de achterstallige bedragen.
 5. Over de periode van haar verzuim is de opdrachtgever aan Impact Energy over het verschuldigde bedrag rente verschuldigd van 1% per maand of gedeelte van een maand.
 6. De opdrachtgever is aan Impact Energy alle buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten verschuldigd, indien hij een door hem opeisbaar verschuldigde som, ondanks aanmaning, niet voldoet, en Impact Energy de vordering aan derden in handen geeft. De buitengerechtelijke kosten worden berekend aan de hand van het incassotarief dat wordt geadviseerd door de Nederlandse Orde van Advocaten, tenzij de vordering wordt betwist en dit tarief niet toereikend is, in welk geval deze kosten worden berekend aan de hand van een tarief per tijdseenheid, dat eveneens door de genoemde Orde wordt geadviseerd, vermeerderd met de door onze raadsman aan derden te betalen kosten. De gerechtelijke kosten worden steeds op basis van het laatstgenoemde systeem aan opdrachtgever in rekening gebracht met als minimum het door de Rechter buiten de overeenkomst te liquideren bedrag.
 7. De door de opdrachtgever aan derden te verrichten betalingen, worden steeds eerst in mindering gebracht op verschuldigde kosten, daarna op verschuldigde rente en, tot slot, op de hoofdsom.
 8. Opdrachtgever doet afstand van de bevoegdheid tot opschorting (waaronder ook wordt verstaan het uitoefenen van enig retentierecht). Opdrachtgever is niet gerechtigd om betalingen, in te houden of te verlagen of om bestaande en/of toekomstige vorderingen te verrekenen met enige openstaande bedragen die zijn verschuldigd aan Impact Energy.

 

Artikel 9 – Klachten

 1. Klachten over verrichte werkzaamheden dienen binnen 30 dagen na ontdekking schriftelijk en gemotiveerd bij Impact Energy te worden ingediend. Indien de klacht een factuur betreft, wordt de betalingstermijn ten gevolge van een dergelijke termijn niet opgeschort.
 2. Klachten kunnen alleen in behandeling worden genomen wanneer zij tijdig zijn ingediend en volledige betaling binnen de door Impact Energy gestelde termijn heeft plaatsgevonden.
 3. Indien Impact Energy enige klacht toch in behandeling neemt dan dienen haar inspanningen, tenzij anders overeengekomen, te worden aangemerkt als coulance, zonder aanvaarding van enige aansprakelijkheid. Indien blijkt dat enige klacht ten onrechte is geuit en Impact Energy in het kader daarvan werkzaamheden en/of diensten heeft verricht, dan heeft Impact Energy het recht om dit aan de opdrachtgever tegen de normaal bij Impact Energy geldende prijzen in rekening te brengen.

 

Artikel 10 – Aansprakelijkheid

 1. Ter zake de uitvoering van de opdracht is Impact Energy niet aansprakelijk voor schade uit hoofde van tekortkomingen zoals onjuiste boekingen, het ontbreken van facturen en andere soortgelijke kleine administratieve vergissingen, behoudens het geval dat deze tekortkomingen het gevolg zijn van het niet in acht nemen van de zorgvuldigheid, deskundigheid en het vakmanschap door Impact Energy, waarop bij het verrichten van de diensten in het kader van de betrokken opdrachten mag worden vertrouwd, en gevallen van opzet of grove schuld. Impact Energy is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van tekortkomingen van de bij de uitvoering van de opdracht ingeschakelde derden.
 2. Met betrekking tot geleverde zaken welke Impact Energy van een derde heeft betrokken, strekt haar garantie niet verder dan de eventueel door deze derde aan Impact Energy verstrekte garantie. Impact Energy zal al hetgeen doen respectievelijk de opdrachtgever alle medewerking verlenen die van Impact Energy gevergd kan worden om in een voorkomend geval een zo hoog mogelijke schadevergoeding van de betrokken derde te verkrijgen.
 3. Impact Energy is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook, wanneer Impact Energy is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij die onjuistheid of onvolledigheid voor Impact Energy redelijkerwijs kenbaar hoorde te zijn.
 4. De aansprakelijkheid van Impact Energy voor indirecte schade (waaronder onder meer begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, schade van derden, aantasting of verlies van data, zaken, materialen of software van derden, alsmede nadeelscompensatie) is uitgesloten.
 5. Iedere aansprakelijkheid van Impact Energy van directe schade is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door de door Impact Energy gesloten bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd, vermeerderd met het eigen risico dat Impact Energy in dat geval draagt. Hier wordt een reeks van samenhangende gebeurtenissen aangemerkt als één gebeurtenis.
 6. In gevallen waarin de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekeraar niet tot uitkering overgaat, is onze aansprakelijkheid voor directe schade beperkt tot het bedrag van het honorarium dat Impact Energy voor haar diensten in het kader van dat deel van de opdracht waarin Impact Energy tekort is geschoten, aan de opdrachtgever heeft gefactureerd, exclusief omzetbelasting. Bij opdrachten die een langere doorlooptijd dan twee maanden hebben, geldt een verdere beperking van de hier bedoelde aansprakelijkheid tot maximaal het declaratiebedrag over het laatste gedeclareerde kwartaal, exclusief omzetbelasting.
 7. Indien Impact Energy erkent dat Impact Energy toerekenbaar tekort is geschoten of dit anderszins komt vast te staan, heeft Impact Energy het recht om aan de opdrachtgever mede te delen dat Impact Energy kosteloos tot herstel van de tekortkoming zal overgaan. Indien Impact Energy na genoemde mededeling binnen redelijke termijn nakomt, betekent dit dat de overeenkomst op correcte wijze is nagekomen en heeft opdrachtgever geen recht op schadevergoeding. Eventuele rechten en bevoegdheden van de opdrachtgever in hier bedoelde zin, dienen binnen zes maanden na het moment waarop de opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden te zijn ingediend, op straffe van verval van zijn rechten.
 8. De opdrachtgever is verplicht Impact Energy te vrijwaren voor alle aanspraken van derden tot schadevergoeding jegens Impact Energy ter zake de uitvoering van de overeenkomst en is aansprakelijk voor alle kosten die daaruit voortvloeien, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Impact Energy, dan wel aan de zijde van haar ondergeschikten.
 9. Indien Impact Energy met twee of meer natuurlijke en/of rechtspersonen één of meer overeenkomsten sluit, is ieder van deze (rechts)personen jegens Impact Energy hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige nakoming van de verbintenissen die voor hen uit deze overeenkomst(en) voortvloeien.

 

Artikel 11 – Overmacht en andere verhinderingen

 1. Impact Energy is niet gehouden tot nakoming van enige verplichting in geval van overmacht. Onder overmacht wordt verstaan een tekortkoming aan de zijde van Impact Energy, dan wel door Impact Energy ingeschakelde derden, welke niet aan de schuld van Impact Energy of door haar ingeschakelde derden is te wijten, noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvatting voor de rekening van Impact Energy komt.
 2. Gedurende een situatie van overmacht worden de verplichtingen van Impact Energy opgeschort voor de duur van de overmacht, zonder enige verplichting tot schadevergoeding jegens de opdrachtgever. Als een situatie van overmacht langer dan drie maanden duurt, zijn partijen bevoegd de overeenkomst door middel van een schriftelijke verklaring te ontbinden, onder opgave van de omstandigheid die verdere nakoming belet, eveneens zonder enige verplichting tot schadevergoeding jegens de opdrachtgever. Hetgeen reeds op grond van de overeenkomst is gepresteerd, wordt in dat geval naar verhouding afgerekend zonder dat partijen over een weer elkaar enige vergoeding uit welken hoofde dan ook verschuldigd zijn.

 

Artikel 12 – Duur van de overeenkomst en beëindiging

 1. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd ingaande op het moment van ondertekening met een opzegtermijn van 3 maanden. Opzegging dient schriftelijk te geschieden.
 2. In geval van beëindiging van de overeenkomst zal de opdrachtgever Impact Energy een termijn gunnen van maximaal zes weken na het einde van de overeenkomst, teneinde de administratie in zodanige staat te brengen dat zij eenvoudig kan worden overgedragen aan een daartoe door de opdrachtgever aan te wijzen derde. Gedurende deze termijn blijft de opdrachtgever de overeengekomen beheersvergoeding verschuldigd.
 3. Verplichtingen voortvloeiend uit overeenkomst(en) gesloten tijdens de beheerperiode van Impact Energy blijven van kracht tot het einde van de betreffende overeenkomst(en).
 4. In geval van beëindiging van de overeenkomst is Impact Energy bevoegd de afgifte van de onder Impact Energy berustende bescheiden op te schorten totdat het uit hoofde van de tussen partijen gesloten overeenkomst door de opdrachtgever aan Impact Energy verschuldigde integraal is voldaan.
 5. Indien de opdrachtgever bij beëindiging de opzegtermijn niet in acht neemt, is zij aan Impact Energy de gemaakte kosten en het honorarium verschuldigd tot het moment van beëindiging, vermeerderd met 50% van het honorarium dat de opdrachtgever tot het einde van de opzegtermijn verschuldigd zou zijn.

 

Artikel 13 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op alle overeenkomsten die Impact Energy sluit is Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen die tussen Impact Energy en opdrachtgever ontstaan, worden, onverminderd de wettelijke bevoegdheid van de Kantonrechter, beslecht door de rechtbank te Zeeland West-Brabant (locatie Breda).
 3. Indien één of meer bepalingen van de onderhavige algemene voorwaarden hun geldigheid verliezen of niet gehandhaafd kunnen worden, laat dit de geldigheid of handhaafbaarheid van de overige bepalingen onverlet. De bepaling die geacht wordt niet wettig of handhaafbaar te zijn, wordt (indien mogelijk) vervangen door een bepaling van gelijke strekking die de oorspronkelijke bedoeling van de bepaling weergeeft.
Impact Energy B.V.

KvK-nummer: 88758591

Adres

Brigidastraat 29
4854 CS Bavel
Nederland

Disclaimer?